Đang Tải Dữ Liệu....
Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Từ ngày 01/01/2018, sẽ thay xăng A92 bằng xăng E5 RON 92

21/11/2017 02:22
1. TÓM TẮT NỘI DUNG:

Đây là nội dung đáng chú ý tại 
Quyết định 4267/QĐ-BCT về sửa đổi tạm thời Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM.

Theo đó, bãi bỏ Khoản 2, 3, 4, Điều 2 Quyết định 1273, cụ thể:

- Bỏ sản xuất Xăng không pha chì RON 83: Màu chỉ định là nâu sẫm, liều lượng màu pha là 7 mg/lít, sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng nâu sẫm.

- Xăng không pha chì RON 90: Màu chỉ định là đỏ, liều lượng màu pha: 5 mg/lít, sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu đỏ.

- Xăng không pha chì RON 92: Màu chỉ định là Xanh, liều lượng màu pha: 5 mg/lít, sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.

Thay vào đó là Xăng không pha chì E5 RON 92: Màu chỉ định: Xanh; Liều lượng màu pha: 5 mg/lít, sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.

Quyết định 4267/QĐ-BCT có hiệu lực 01/01/2018.

2. TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 4267/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠM THỜI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ PHA MÀU XĂNG DẦU THƯƠNG PHẨM ĐÍNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 1273/2004/QĐ-BTMNGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về Kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Những nội dung khác của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Thị trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Các Vụ: TTTN, DKT;
- QLTT;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 4267 /QĐ-BCT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chỉnh sửa, bổ sung tạm thời một số nội dung quy định tại Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, cụ thể như sau:

STT

Điều, Khoản

Nội dung Quy định tại Quy chế đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này

1

Khoản 1, Điều 1

Thực hiện thống nhất việc pha màu xăng dầu thương phẩm trong phạm vi toàn quốc đối với: Dầu hoả, xăng không pha chì RON 83, xăng không pha chì RON 90 và xăng không pha chì RON 92 (gọi chung là sản phẩm) nhập khẩu và sản xuất trong nước của tác doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối (gọi chung là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối); Sản phẩm dùng trong lực lượng vũ trang (Quốc phòng, Công an); Sản phẩm Dự trữ Quốc gia, được Nhà nước cho phép xuất bán; Nhiên liệu bay không bảo đảm chất lượng - An toàn bay, đã qua sử dụng của ngành hàng không, lực lượng vũ trang. Trước khi xuất bán, tiêu thụ các sản phẩm, nhiên liệu bay ra thị trường nội địa, phải thực hiện việc pha màu theo quy định tại quy chế này.

Thực hiện thống nhất việc pha màu xăng dầu thương phẩm trong phạm vi toàn quốc đối với: Dầu hoả, và xăng không pha chì E5 RON 92 (gọi chung là sản phẩm) nhập khẩu và sản xuất trong nước của tác doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối (gọi chung là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối); Sản phẩm dùng trong lực lượng vũ trang (Quốc phòng, Công an); Sản phẩm Dự trữ Quốc gia, được Nhà nước cho phép xuất bán; Nhiên liệu bay không bảo đảm chất lượng - An toàn bay, đã qua sử dụng của ngành hàng không, lực lượng vũ trang. Trước khi xuất bán, tiêu thụ các sản phẩm, nhiên liệu bay ra thị trường nội địa, phải thực hiện việc pha màu theo quy định tại quy chế này.

2

Khoản 2, 3, 4, Điều 2

2. Xăng không pha chì RON 83:

Màu chỉ định: nâu sẫm,

Liều lượng màu pha: 7 mg/lít,

Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng nâu sẫm.

3. Xăng không pha chì RON 90:

Màu chỉ định: đỏ;

Liều lượng màu pha: 5 mg/lít,

Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu đỏ.

4. Xăng không pha chì RON 92:

Màu chỉ định: Xanh;

Liều lượng màu pha: 5 mg/lít,

Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.

-      Bỏ Khoản 2, 3, 4

-      Thay thế bổ sung Khoản 2 như sau:

“2. Xăng không pha chì E5 RON 92:

Màu chỉ định: Xanh;

Liều lượng màu pha: 5 mg/lít,

Sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.”

 

3

Điều 9

“Sở Thương mại”, hoặc “Sở Thương mại - Du lịch”

Đổi thành “Sở Công Thương”

4

Điều 11

“Vụ Chính sách Thị trường trong nước”

Đổi thành “Vụ Thị trường trong nước”

 

Tổng hợp bởi VITIC
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Điện thoại: (024) 37150530 | Fax: (024) 37150489
Giấy phép số 104/GP-TTĐT ngày 07/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số người trực tuyến: 5
Số người truy cập: 1.845.908